Chất lượng nước mặt khu vực miền Bắc tháng 4 năm 2020
12/05/2020 14:17:00
Thời điểm tháng 4 năm 2020, chất lượng môi trường nước trên các LVS miền Bắc được cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2019, đặc biệt trên LVS Cả La, LVS Mã Chu, LVS Hồng – Thái Bình.

Có đến 73% giá trị WQI đạt ở mức rất tốt đến tốt; 11% giá trị WQI ở mức trung bình và số điểm quan trắc ở mức ô nhiễm chiếm 16% (tỷ lệ tương ứng cùng thời điểm quan trắc năm 2019 là 50% - 35% - 15%).  LVS Cầu và LVS Nhuệ Đáy là nơi tập trung nhiều điểm có giá trị WQI ở mức ô nhiễm, WQI <25, với 57% tổng số điểm quan trắc được xác định trên LVS Nhuệ Đáy và 43% các điểm còn lại tập trung trên LVS Cầu. Nguyên nhân, do tiếp nhận nước thải sinh hoạt của Tp. Hà Nội, Tp. Thái Nguyên, Tp. sông Công và nước thải làng nghề (tỉnh Bắc Ninh).

-->

Hình ảnh

Liên kết