Mạng lưới quan trắc không khí tự động tại Hoa Kỳ
22/09/2020 14:33:00
Mạng lưới quan trắc không khí tự động tại Hoa Kỳ

Hiện nay, mạng lưới quan trắc quốc gia (Ncore) của Hoa Kỳ có 82 trạm quan trắc đa thông số, quan trắc đầy đủ các thông số cơ bản, trong đó bao gồm 62 trạm ở khu vực đô thị và 20 trạm tại khu vực nông thôn. Trạm quan trắc đa thông số đo liên tục tối thiểu các thông số bao gồm: PM2.5, PM2.5-10, PM10, O3, SO2, CO, NO2/NOy, tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ. Đối với trạm NCore ở khu vực có dân số lớn hơn 500.000 người đo thêm thông số Chì (bao gồm Pb-PM10 và Pb-TSP).

Bên cạnh các trạm quan trắc đa thông số cấp quốc gia, mạng lưới quan trắc quốc gia của Hoa Kỳ còn bao gồm một số mạng lưới quan trắc khác như: mạng lưới quan trắc quang hóa, mạng lưới quan trắc các hóa chất đặc biệt, mạng lưới quan trắc thành phần hóa học của bụi, mạng lưới quan trắc chì.

Mỗi tiểu bang tại Hoa Kỳ đều xây dựng một mạng lưới quan trắc không khí riêng, ví dụ mạng lưới quan trắc tại bang New York bao gồm: 28 trạm O3, 22 trạm SO2, 10 trạm NOx (bao gồm 3 trạm NOy), 10 trạm CO, 29 trạm PM2.5, 10 trạm đo PM10, 8 trạm đo các chất ô nhiễm đặc biệt, 2 trạm đo thủy ngân, 7 trạm axit lắng đọng, 2 trạm đo thành phần bụi (kim loại nặng như Pb, các nguyên tố hóa học khác), 2 trạm đo quang hóa, 2 trạm đo PAH, 12 trạm đo các thông số khí tượng.

Hoạt động của mạng lưới quan trắc không khí tại Hoa Kỳ nhằm đáp ứng ba mục tiêu chính bao gồm: Cung cấp dữ liệu về chất lượng không khí cho cộng đồng một cách kịp thời. Dữ liệu có thể được trình bày thông qua bản đồ chất lượng không khí, báo chí, trang web trên Internet và là một phần của bản tin dự báo thời tiết ; Đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh và phát triển chiến lược kiểm soát phát thải. Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí của các khu vực không đáp ứng theo Tiêu chuẩn chất lượng không khí. Số liệu từ các trạm có thể được sử dụng để đánh giá, kiểm chứng các mô hình chất lượng không khí sử dụng trong việc phát triển các chiến lược kiểm soát phát thải. Số liệu cũng được sử dụng để theo dõi các xu hướng và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng không khí. Đánh giá mức độ tác động của các nguồn thải công nghiệp ; Phục vụ cho các nghiên cứu ô nhiễm không khí. Các nghiên cứu bao gồm đánh giá ảnh hưởng sức khỏe, các quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển, hoặc phát triển các các phương pháp quan trắc mới.

Hình ảnh

Liên kết