Thông báo tổ chức chương đo/phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động
28/10/2019 08:37:00
● Tài liệu đính kèm : 6. Phu luc 02.docx
Thông báo tổ chức chương đo/phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 52 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 quy định đơn vị vận hành hệ thống trạm quan trắc nước thải tự động phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích các chất chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức hàng năm.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm do Tổng cục Môi trường phê duyệt, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức chương trình đo, phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

- Thời gian dự kiến: Tháng 11 - tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm thực hiện: đo mẫu tại trạm

Thông số đo: pH

Thông tin về chất chuẩn

Chất chuẩn là mẫu chuẩn pH được chứng nhận.

Số lượng mẫu: 03 mẫu/ 01 trạm quan trắc nước thải tự động (mỗi mẫu có thể tích 200ml)

Dải nồng độ: 2 - 12 pH, nhiệt độ tiến hành đo trong khoảng (15 ÷ 35) oC.

Đăng ký tham gia (phiếu đăng ký trong file đính kèm)

          Đơn vị đăng ký tham gia đồng thời qua 2 hình thức:

          - Đăng ký và gửi bản cứng đóng dấu đơn vị theo biểu mẫu

          - Đăng ký online

Cách thức Ban tổ chức chương trình gửi chất chuẩn

Ban tổ chức sẽ gửi chất chuẩn cho các đơn vị đăng ký tham gia bằng đường bưu điện. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và cử cán bộ giám sát quá trình đo tại trạm đối với 10% số đơn vị đăng ký.

Cách thức gửi kết đo về Ban tổ chức chương trình

Đơn vị vận hành trạm tiến hành đo chất chuẩn nhận từ Ban tổ chức bằng thiết bị đang lắp đặt tại trạm quan trắc nước thải tự động. Kết quả đo được đơn vị vận hành trạm gửi cho ban tổ chức chương trình thông qua đường bưu điện và thư điện tử (Biểu mẫu ghi kết quả đo chất chuẩn trong phụ lục 3). Ngoài kết quả đo đơn vị vận hành trạm tự động gửi Ban tổ chức các hình ảnh chụp quá trình đo.

Đánh giá kết quả

Theo quy định Điều 51 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT: độ chính xác tối thiểu của thông số pH đối với trạm quan trắc nước thải tự động là ± 0,2 pH. Kết quả là Đạt khi hiệu số giữa kết quả đo và giá trị ấn định của chất chuẩn nằm trong khoảng -0,2 đến 0,2.

Báo cáo tổng hợp kết quả, giấy chứng nhận tham gia chương trình

Mỗi trạm tự động tham gia chương trình sẽ được đánh một mã số. Trong báo tổng hợp cáo kết quả Chương trình đo, phân tích chất chuẩn chỉ thể hiện mã số của trạm tự động, không có thông tin về tên trạm, đơn vị vận hành trạm. Các thông tin chi tiết về các đơn vị vận hành trạm tự động sẽ được bảo mật.

Các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động tham gia chương trình sẽ nhận được 01 báo cáo kết quả tổng hợp của chương trình và 01 giấy chứng nhận đã tham gia chương trình (trong giấy chứng nhận sẽ ghi rõ trạm quan trắc tự động Đạt hoặc Không đạt).

Trung tâm QTMT miền Bắc

● Tài liệu đính kèm : 6. Phu luc 02.docx

Hình ảnh

Liên kết