Thông báo tổ chức chương đo/phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động năm 2020
09/10/2020 09:17:00
Thông báo tổ chức chương đo/phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động năm 2020

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 52 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 quy định đơn vị vận hành hệ thống trạm quan trắc nước thải tự động phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích các chất chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức hàng năm.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020 do Tổng cục Môi trường phê duyệt, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức chương trình đo, phân tích chất chuẩn đối với các đơn vị vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

- Thời hạn đăng ký tham gia chương trình: trước ngày 25 tháng 09 năm 2020. Đường link đăng ký: https://forms.gle/mCTHWrTzs6hTnBgX7

- Thời gian tổ chức chương trình: Tháng 10 năm 2020.

- Nội dung chương trình: Đánh giá kết quả đo, phân tích của thiết bị đo pH và Amoni trong trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục thông qua dung dịch chuẩn pH và Amoni do Chương trình cung cấp. Chất chuẩn là mẫu chuẩn pH và Amoni được chứng nhận.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các doanh nghiệp có lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có quan trắc thông số pH/Amoni.

- Kinh phí tham gia:

+ Thông số pH: 2.500.000 đồng/thông số.

+ Thông số Amoni: 6.000.000 đồng/thông số. 

Thông tin chi tiết về chương trình, phiếu đăng ký tham gia và đầu mối liên hệ xem trong file kèm theo.

Trung tâm QTMT miền Bắc trân trọng thông báo./.

Hình ảnh

Liên kết