Báo cáo hiện trạng và tầm nhìn môi trường Châu Âu 2010
23/03/2011 15:57:00
Báo cáo hiện trạng và tầm nhìn môi trường Châu Âu 2010

Fireword -> download

Chapter 1 -  The state of the environment in Europe -> download

Chapter 2 - Climate Change -> download

Chapter 3 - Nature and biodiversity -> download

Chapter 4 - Natural resources and waste -> download

Chapter 5 - Environment, health and quality of life -> download

Chapter 6 - Links between environmental chalenges -> download

Chapter 7 - Environmental challenges in a global context -> download

Chapter 8 - Future environmental priorities: some reflections -> download

Báo cáo hiện trạng môi trường châu Âu (Full dowload)

 

Liên kết