Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2003!
19/04/2011 16:02:00
Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2003!

Trích yếu (download tại đây)

Môi trường nước (download tại đây)

Môi trường nước (tiếp) (download tại đây)

Chất lượng nước (download tại đây)

Tốn kém kinh tế (download tại đây)

Quản lý quan trắc và thông tin (download tại đây)

Thách thức (download tại đây)

Mô tả sơ lược về tài nguyên nước các vùng - Vùng Tây Bắc (download tại đây)

Mô tả sơ lược về tài nguyên nước các vùng  - Đồng bằng sông Hồng (download tại đây)

Mô tả sơ lược về tài nguyên nước các vùng  - Duyên hải Nam Trung Bộ (download tại đây)

Mô tả sơ lược về tài nguyên nước các vùng - Đồng bằng Sông Cửu Long (download tại đây)

Phụ lục 1 (download tại đây)

Phụ lục 2 - 5 (download tại đây)

Phụ lục 6(download tại đây)

Liên kết