Chuyển giao phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục (Envisoft)
01/07/2019 11:14:00
● Tài liệu đính kèm : 22. CV gui So TNMT trien khai PM v1.5.pdf
Chuyển giao phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục (Envisoft)

Thực hiện quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục từ các trạm do địa phương quản lý và từ các doanh nghiệp; truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Xem chi tiết nội dung công văn tại đây

● Tài liệu đính kèm : 22. CV gui So TNMT trien khai PM v1.5.pdf

Liên kết