Các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng
20/04/2011 16:48:00
Các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng

ISO 17025 (2005)

Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

ISO 15189 (2003)

Phòng thí nghiệm y tế - Các yêu cầu đặc biệt về chất lượng và năng lực

ISO 17011 (2005)

Hệ thống công nhậ các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn – Các yêu cầu chung cho hoạt động và thừa nhận

ISO 9000 (2005)

Các hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

ISO 9001 (2008)

Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

ISO 14001 (2004)

Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

ISO 10011 (1990)

Hướng dẫn đánh giá các hệ thống chất lượng

ISO Guide 30 (1992)

Thuật ngữ và định nghĩa dùng với chất chuẩn

ISO Guide 31 (1992)

Nội dung giấy chứng nhận chất chuẩn

ISO Guide 32 (1997)

Dùng chất chuẩn đã được chứng nhận để hiệu chuẩn trong hóa học phân tích

ISO Guide 33 (2000)

 Sử dụng chất chuẩn đã được chứng nhận

ISO Guide 34 (1996)

Các yêu cầu về hệ thống chất lượng cho việc sản xuất chất chuẩn

ISO Guide 35 (2006)

Chứng nhận chất chuẩn – các nguyên lý chung và thống kê

ISO/IEC 17000:2004

Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động liên quan – Thuật ngữ chung

ISO/IEC G.43-1:1997

Xây dựng và điều hành các hệ thống thử nghiệm thành thạo

ISO/IEC G.43-2:1997

Lựa chọn và sử dụng các hệ thống thử nghiệm thành thạo bởi các tổ chức công nhận

ISO Guide 49 (1986)

Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng cho phòng thử nghiệm

ISO 10013 (1995)

Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

ISO 3534-1:2006

 

Thống kê – Từ vựng và ký hiệu – Phần 1: Xác suất và các thuật ngữ thống kê chung

ISO 3534-2:2006

 

Thống kê – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2 – Kiểm soát chất lượng thống kê

ISO 2854:1976

Giải thích dữ liệu bằng thống kê – Các kỹ thuật ước lượng và trắc nghiệm liên quan đến trung bình và phương sai

ISO 5725-1:1994

Độ chính xác ( độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo – Phần 1: nguyên tắc chung và định nghĩa

ISO 5725-2:1994

Độ chính xác ( độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo – Phần 2: Các phương pháp cơ bản để xác ddingj độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn

ISO 5725-4:1994

Độ chính xác ( độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo – Phần 4: Các phương pháp cơ bản để xác định độ đúng của phương pháp đo tiêu chuẩn

ISO/IEC Guide 98-3:2008

Độ bất định đo – Phần 3: Hướng dẫn diễn đạt độ bất định trong đo lường (GUM:1995)

ISO 21748 (2004)

Hướng dẫn sử dụng những ước lượng độ lặp lại, độ tái lập, độ đúng trong việc ước lượng độ không đảm bảo đo

ISO/IEC Guide 99:2007

Thuật ngữ đo lường quốc tế - Các khái niệm chung và cơ bản và các thuật ngữ kèm theo

ISO 13528:2005

Các phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng

Liên kết