Danh sách các phòng thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ VILAS
20/04/2011 16:59:00
Danh sách các phòng thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ VILAS

 Vilas công nhận các PTN cho từng phép thử/hiệu chuẩn cụ thể trên từng sản phẩm, vật liệu trên cơ sở các phương pháp thử hiệu chuẩn tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn bao gồm các phép thử hiệu chuẩn do PTN xây dựng.

Hàng năm VILAS tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng cho các PTN và là đầu mối cho các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng của APLAC và các tổ chức Quốc tế và khu vực.

 

Mục đích của công nhận PTN:

·          Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;

·          Hỗ trợ quá trình hội nhập (giúp giảm các rào cản kỹ thuật trong thương mại - TBT) thông qua thừa nhận;

·          Tạo điều kiện thừ nhận kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn trong nước và quốc tế;

·          Đảm bảo  tính kịp thời và giảm chi phí, không phải thử lại;

·          Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của PTN;

·          Những kết quả hoạt động của VILAS đạt được cho đến nay.

 Danh sách Phòng thí nghiệm trong lĩnh vực hóa (Download tại đây)

Liên kết