Quyết định về công bố tiêu chuẩn quốc gia
30/12/2010 16:54:00
Quyết định về công bố tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 5660:2010 Tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm

TCVN 8570:2010 Phụ gia thực phẩm- Axit phosphoric

TCVN 6534:2010 Phụ gia thực phẩm- Phép thử nhận biết

TCVN 5516:2010 Phụ gia thực phẩm- Axit xitric

TCVN 6471: 2010 Phụ gia thực phẩm- Phương pháp thử đối với các chất tạo hương

TCVN 6469: 2010 Phụ gia thực phẩm- Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý

TCVN 6470: 2010 Phụ gia thực phẩm- Phương pháp thử đối với các chất tạo màu

TCVN 6417:2010 Hướng dẫn sử dụng hương liệu

TCVN 6831-1:2010  Chất lượng nước – Xác định ảnh hưởng ức chế  của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn  Vibrio fischeri (Phép thử vi khuẩn phát quang) – Phần 1: Phương pháp sử dụng vi khuẩn mới nuôi cấy.

TCVN 6831-2:2010 Chất lượng nước – Xác định ảnh hưởng ức chế  của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn  Vibrio fischeri (Phép thử vi khuẩn phát quang) – Phần 2: Phương pháp sử dụng vi khuẩn khô lỏng.

TCVN 6831-3:2010 Chất lượng nước – Xác định ảnh hưởng ức chế  của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn  Vibrio fischeri (Phép thử vi khuẩn phát quang) – Phần 3: Phương pháp sử dụng vi khuẩn đông – khô.

TCVN 5975:2010 Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit – Phương pháp hydro peroxyt/bari perclorat/ Thorin

TCVN 6192:2010 Phát thải nguồn tĩnh – Lấy mẫu để đo tự động nồng độ khí đối với hệ thống quan trắc lắp đặt vĩnh viễn

TCVN 8496:2010 Phát thải nguồn tĩnh – Lấy mẫu và xác định hàm lượng florua thể khí.

Liên kết