Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An: Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
02/12/2014 17:08:00
Hoạt động quan trắc môi trường có vai trò rất quan trọng trong việc xác định và đánh giá chính xác hiện trạng môi trường, từ đó đề xuất những biện pháp, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Yêu cầu của hoạt động quan trắc môi trường phải được thực hiện một cách khoa học, đồng bộ, có hệ thống; đòi hỏi phải được trang bị các thiết bị công nghệ cao, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật nhất định. Chính vì vậy, ngày 29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định cụ thể  các điều kiện về cơ sở hạ tầng, thiết bị, máy móc, nhân lực của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhằm đưa hoạt động nên trên cả nước đi vào nề nếp, tác động tích cực trong công tác quản lý môi trường nói chung.

Trên cơ sở trang thiết bị, máy móc được đầu tư đồng bộ, hiện đại; đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 vào hoạt động của đơn vị; ngày 25 tháng 6 năm 2014, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An được Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1237/QĐ-BTNMT chứng nhận Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 005. Đây là đơn vị đầu tiên khu vực Bắc Trung Bộ và là một trong ba đơn vị đầu tiên trong hệ thống quan trắc môi trường của cả nước được chứng nhận đủ tiêu chuẩn theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ (gồm Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Bình Dương và Đồng Nai).

Việc được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là điều kiện đảm bảo, động lực quan trọng để cán bộ, công chức, lao động Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Nghệ An tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng chuyển biến tích cực.

 

                           

           Theo tin từ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Nghệ An

Liên kết