Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Nghệ An nâng cao chất lượng thử nghiệm
28/11/2014 17:06:00
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Nghệ An nâng cao chất lượng thử nghiệm

Được sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả từ tỉnh, các ban ngành, sau nhiều nỗ lực cố gắng đầu tư trang thiết bị, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ cao, năm 2012, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An đã chính thức được Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.  Tiếp tục nâng cao chất lượng quan trắc và phân tích môi trường, nhằm từng bước khẳng định là đơn vị kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Trung tâm đã không ngừng cải tiến kỹ thuật phân tích và quan trắc hiện trường. Từ kết quả kiểm tra  năng lực quan trắc và phân tích môi trường của Trung tâm do Đoàn chuyên gia đánh giá thực hiện vào tháng 4/2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 176/2013.QĐ-VPCNCL ngày 27/6/2013 về việc mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An. Theo quyết định, Trung tâm được mở rộng phép thử công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 từ 9 thông số lên 18 thông số gồm:  pH, DO, SS, Độ màu, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, tổng Nitơ, PO43-, tổng Photpho, SO42-, Cl, F, Mn, Fe, Zn.

          Với 18 thông số đã được công nhận, Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Nghệ An cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ thử nghiệm đối với môi trường nước, đặc biệt là nước thải theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

                       Theo tin từ Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường Nghệ An

Liên kết