VILAS 430 - Những mốc lịch sử hình thành và phát triển
11/10/2013 17:05:00
Được thành lập từ năm 2008, Phòng Thí nghiệm môi trường của Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường có vai trò và chức năng là đầu mối quốc gia thực hiện phân tích trọng tài môi trường;

tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/AC) và định mức trong phân tích môi trường.

Ngày 14 tháng 05 năm 2010, Văn phòng Công nhận Chất lượng ra Quyết định số 242/QĐ-CNCL công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Phòng Thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 và cấp chứng chỉ VILAS cho 19 thông số phân tích thuộc lĩnh vực hóa học.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Phòng Thí nghiệm môi trường được công nhận mở rộng VILAS 430 thêm 19 thông số khác theo Quyết định 399/QĐ-CNCL của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng, nâng tổng số thông số phân tích đạt chứng chỉ lên 38. Không dừng lại ở đó, tập thể cán bộ của Phòng đang tiếp tục không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, kỹ năng phân tích và nghiên cứu, tìm hiểu thêm các phương pháp phân tích chuẩn.

Ngày 04 tháng 10 năm 2013, sau khi đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng, Văn phòng Công nhận Chất lượng ra Quyết định số 295.2013/QĐ-VPCNCL tiếp tục công nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù hợp với chuẩn mực theo ISO/IEC 17025:2005, công nhận VILAS cho 45 thông số phân tích trong các đối tượng môi trường nước, đất, trầm tích và không khí.

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, Phòng Thí nghiệm môi trường đã và đang dần khẳng định được vai trò và vị thế là phòng thí nghiệm Uy tín - Chất lượng.

Định hướng trong thời gian tới, Phòng Thí nghiệm sẽ tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005, khẳng định là một phòng thí nghiệm phân tích trọng tài quốc gia; Không ngừng nâng cao năng lực trang thiết bị và con người để thực hiện phương châm “Chính xác, trung thực, kịp thời”; Phát triển hơn nữa dịch vụ phân tích, tư vấn, đào tạo về đảm bảo chất lượng và kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm, làm hài lòng khách hàng bởi chất lượng và chi phí lợi ích.

Danh mục các phép thử được cấp VILAS dowload tại đây

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Bùi Hồng Nhật

Liên kết