Công tác quản lý các đơn vị/doanh nghiệp đang vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
27/11/2020 10:20:00
● Tài liệu đính kèm : thamluan.pdf
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh chia sẻ một số kinh nghiệm quản lý và vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Xem chi tiết bài tham luận tại file đính kèm.

● Tài liệu đính kèm : thamluan.pdf

Liên kết