Chỉ định kiểm định phương tiện đo trong quan trắc môi trường
24/10/2015 10:31:00
Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TĐC

về việc Chỉ định tổ chức kiểm định cho Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện hoạt động kiểm định đối với 09 PTĐ thuộc lĩnh vực hóa lý (nước, không khí) và khối lượng. Trong hoạt động kiểm định được chỉ định, Trung tâm Quan trắc môi trường được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu N99 và có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2020.

Danh mục phương tiện đo được chỉ định của Trung tâm Quan trắc môi trường:

 

 

TT

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Chế độ 

kiểm định

1

Phương tiện đo nồng độ SO2trong không khí

(0 ÷ 0,5) %

đến ± 5 %

Ban đầu, 
định kỳ, 
sau sửa chữa

2

Phương tiện đo nồng độ NOxtrong không khí

(0 ÷ 0,4) %

đến ± 5 %

3

Phương tiện đo nồng độ CO trong không khí

(0 ÷ 1) %

đến ± 5 %

4

Phương tiện đo nồng độ CO2trong không khí

(0 ÷ 16) %

đến ± 5 %

5

Phương tiện đo pH

(0 ÷ 14) pH

0,01 pH
0,1 pH

6

Phương tiện đo độ dẫn điện

(0 ÷ 500) mS/cm

± 0,5 %

7

Phương tiện đo độ đục của nước

(0 ÷ 4 000) NTU

± 3 %

8

Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước

(0 ÷ 200 000) mg/L

± 0,5 %

9

Phương tiện đo Oxy hoà tan (DO)

(0 ÷ 20) mg/L

± 2 %

10

Cân phân tích

đến 600 g

1

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: QĐ so 1479_chi dinh to chuc kiem dinh, HC, TN PTĐ, chuan do luong_28.9.2015.pdf

Liên kết