Giới thiệu về xe kiểm định thiết bị quan trắc môi trường
24/10/2015 10:32:00
Xe kiểm định thiết bị dùng để kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi trường không khí tại hiện trường hay các trạm quan trắc khí tự động, liên tục (trạm cố định và trạm di động) do xe có khả năng di chuyển tới mọi nơi.

Áp dụng theo các chuẩn mực:

Ø Chứng nhận theo Thông tư 24/2013/BKHCN mã số N 99

Ø Công nhận theo chuẩn mực ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 575

Ø Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001

Liên kết