Hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí
01/08/2013 10:26:00
Giới thiệu chung

Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường khí thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường được thành lập trên cơ sở Quyết định số 970/QĐ–TCMT ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Môi trường để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ

  Đầu mối thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí cho các đơn vị và tổ chức thực hiện quan trắc môi trường;

  Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường được trang bị các thiết bị hiện đại, tiên tiến với độ chính xác cao để thực hiện hiệu chuẩn trạm quan trắc không khí tự động (SO2, CO, NO-NO2-NOx, O3, THC, BTEX…)và các thiết bị bán tự động đo khíđa /đơn chỉ tiêu.

  Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, công nghệ mới, hiện đại, tự động hóa trong kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

  Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

  Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn, các thủ tục cấp giấy chứng nhận, dán tem hiệu chuẩn cho các thiết bị, dụng cụ phục vụ quan trắc môi trường của các tổ chức, cá nhân.

  Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường; khảo sát, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, thi công, giám sát thi công các dự án, đề án về thiết bị quan trắc môi trường.

  Tham gia điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế họach, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

  Tham gia đánh giá, chứng nhận các đơn vị đủ điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường.

Hệ thống chất lượng

Phòng kiểm chuẩn thiết bị đã áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 và đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) công nhận với số hiệu VILAS 575
 

Nhân sự

Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường gồm 05 cán bộ với 01 Tiến sỹ; 01 Thạc sỹ; 02 Kỹ sư và 01 Cử nhân.

Trưởng phòng: TS Dương Thành Nam

Email: thanhnam@vea.gov.vn

Liên kết