DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
27/08/2019 08:14:00
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG​ TRONG LĨNH VỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 

S​TT Mã số Tên tổ chức  Tỉnh/ Tp Số quyết định Ghi chú
1  VIMCERTS 001 Chi nhánh Viện dầu khí Việt Nam – T​rung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Hồ Chí Minh 1716/QĐ-BTNMT ngày 17/7/2017 Còn hiệu lực
2  VIMCERTS 002 Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Bình Dương  1681/QĐ-BTNMT  ngày 12/7/2017  Còn hiệu lực
3  VIMCERTS 003 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai 1682/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2017 Còn hiệu lực
4  VIMCERTS 004 Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Nghệ An 1683/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2017 Còn hiệu lực
1636/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2018 Còn hiệu lực
5  VIMCERTS 005 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường,  Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An Nghệ An  1803/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2017 Còn hiệu lực
6  VIMCERTS 006 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích môi trường Hà Nội  1804/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2017 Còn hiệu lực
7  VIMCERTS 007 Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ môi trường Hà Nội Hà Nội 1503/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2014 Đã hết hạn
8  VIMCERTS 008 Trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng Hải Phòng 1434/QĐ-BTNMT ngày 13/06/2017 Đã hết hạn
1590/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 Còn hiệu lực
9  VIMCERTS 009 Viện Nhiệt đới Môi trường Hồ Chí Minh  373/QĐ-BTMT ngày 23/02/2016 Còn hiệu lực
489 /QĐ-BTNMT ngày 09/2/2018 Còn hiệu lực
3900/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 Còn hiệu lực
10  VIMCERTS 10 Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam Hồ Chí Minh 1687/QĐ-BTNMT ngày 13/8/2014 Còn hiệu lực
2203/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2017 Còn hiệu lực
11  VIMCERTS 11 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  Bà Rịa - Vũng Tàu  1895/QĐ-BTNMT ngày 07/08/2017 Còn hiệu lực
1750/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2019 Còn hiệu lực
12  VIMCERTS 12  Trung tâm Phân tích và Môi trường Hà Nội 261/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2019 Còn hiệu lực
13  VIMCERTS 13  Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Kon Tum 1991/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2014 Còn hiệu lực
3104/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2017 Còn hiệu lực
14  VIMCERTS 14  Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định Bình Định 2249/QĐ-BTNMT  ngày 10/10/2014 Còn hiệu lực
2179/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2017 Còn hiệu lực
15  VIMCERTS 15  Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định 2241/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2014  Còn hiệu lực
2509/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2017 Còn hiệu lực
16  VIMCERTS 16  Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên và Môi trường Thái Bình 734/QĐ-BTNMT ngày 05/04/2017  Đã hết hạn
17  VIMCERTS 17  Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương 3103/QĐ-BTNMT ngày 05/10/2017  Còn hiệu lực
1603/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2019  Còn hiệu lực
18 VIMCERTS 18  Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Tuyên Quang 2244/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2014  Còn hiệu lực
2344/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 Còn hiệu lực
19  VIMCERTS 19 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ 719/QĐ-BTNMT ngày 26/0/2019 Còn hiệu lực
2245/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2014 Còn hiệu lực
2761/QĐ-BTNMT ngày 30/11/2016 Còn hiệu lực
3105/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2017 Còn hiệu lực
20  VIMCERTS 20 Công ty TNHH EUROFils Sắc ký Hải Đăng Hồ Chí Minh 512/QĐ-BTNMT ngày 12/02/2018 Còn hiệu lực
21  VIMCERTS 21 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Trị Quảng Trị 2453/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2014  Đã hết hạn
22  VIMCERTS 22  Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Quảng Bình 2454/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2014 Còn hiệu lực
3326/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2017 Còn hiệu lực
23  VIMCERTS 23 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và  môi trường Quảng Ninh 2455/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2014 Còn hiệu lực
3100/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2017 Còn hiệu lực
24  VIMCERTS 24  Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên 218/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016 Còn hiệu lực
3101/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2017 Còn hiệu lực
25  VIMCERTS 25  Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động, Viện nghiên cứu khoa học bảo hộ lao động Hà Nội 2610/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2014 Còn hiệu lực
3319/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2017 Còn hiệu lực
26  VIMCERTS 26  Trung tâm Tư vấn CNMT & an toàn VSLĐ (COSHET) Hồ Chí Minh 219/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016 Đã hết hạn
381/QĐ-BTNMT ngày 21/2/2019 Còn hiệu lực
27  VIMCERTS 27  Trung tâm Quan trắc môi trường - Tống cục Môi trường Hà Nội 2612/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2014 Đã hết hạn
1460/QĐ-BTNMT ngày 16/06/2017    Đã hết hạn
528/QĐ-BTNMT ngày 13/2/2018 Còn hiệu lực
2749/QĐ-BTNMT ngày 5/9/2018 Còn hiệu lực
28  VIMCERTS 28  Trung tâm Tài nguyên & Bảo vệ môi trường  Vĩnh Phúc 2435/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2019 Còn hiệu lực
29  VIMCERTS 29  Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Quảng Ngãi 2614/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2014  
114/QĐ-BTNMT ngày 17/1/2019 Còn hiệu lực
30  VIMCERTS 30  Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường VINACOMIN Hà Nội 2615/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2014  Đã hết hạn
374/QĐ-BTNMT  ngày 23/02/2016 Đã hết hạn
31  VIMCERTS 31  Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI Đồng Nai 2893/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2014  Còn hiệu lực
1126/QĐ-BTNMT ngày 9/4/2018 Còn hiệu lực
32  VIMCERTS 32  Trung tâm Công nghệ Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 1041/QĐ-BTNMT ngày 05/05/2020  Còn hiệu lực
33  VIMCERTS 33  Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  Huế  578/QĐ-BTNMT ngày 22/03/2016 Đã hết hạn
1802/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2017 Còn hiệu lực
34  VIMCERTS 34  Trung tâm Môi trường và Khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM Hà Nội 504/QĐ-BTNMT ngày 12/02/2018 Còn hiệu lực
300/QĐ-BTNMT ngày 01/02/2019 Còn hiệu lực
2904/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019 Còn hiệu lực
35  VIMCERTS 35  Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa Khánh Hoà 1111/QĐ-BTNMT ngày 06/5/2019 Còn hiệu lực
36  VIMCERTS 36  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ Đà Nẵng 2996/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2014  Đã hết hạn
37  VIMCERTS 37 Trung tâm Khoa học công nghệ và Bảo vệ môi trường Giao thông vận tải Hà Nội 2995/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2014  Đã hết hạn
38  VIMCERTS 38  Trung tâm Quan trắc môi trường Lào Cai 2716/QĐ-BTNMT ngày 25/10/2019 Còn hiệu lực
39  VIMCERTS 39 Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam Hồ Chí Minh 2997/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2014  
220/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016  
84/QĐ-BTNMT ngày 20/01/2017 Còn hiệu lực
1408/QĐ-BTNMT ngày 05/6/2019 Còn hiệu lực
40  VIMCERTS 40  Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 1213/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2018  Còn hiệu lực
41  VIMCERTS 41  Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường An Giang An Giang 470/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018  Còn hiệu lực
1624/QĐ-BTNMT  ngày 27/6/2019  Còn hiệu lực
42  VIMCERTS 42  Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh 1212/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2018 Còn hiệu lực
3965/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 Còn hiệu lực
43  VIMCERTS 43 DNTN Trung tâm Phân tích FPD  Quảng Ninh 1215/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2018 Còn hiệu lực
44  VIMCERTS 44  Chi nhánh Công ty CP KHCN Phân tích Môi trường Biển Đức - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Hồ Chí Minh 1436/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2019 Bị đìn​h chỉ
221/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016 Bị đình chỉ​
45  VIMCERTS 45  Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai  Đồng Nai 222/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016 Còn hiệu lực
1245/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2018 Còn hiệu lực
46  VIMCERTS 46  Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tỉnh Đăk Lăk Đăk Lăk 76/QĐ-BTNMT  ngày 15/01/2015 Đã hết hạn
47  VIMCERTS 47  Trung tâm Quan trắc-Phân tích Môi trường biển Hải Phòng 77/QĐ-BTNMT ngày 15/01/2015  Đã hết hạn
48  VIMCERTS 48  Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam Quảng Nam 692/QĐ-BTNMT ngày 22/3/2019 Còn hiệu lực
49  VIMCERTS 49  Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bắc Ninh Bắc Ninh 1246/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2018 Còn hiệu lực
213/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2020  Còn hiệu lực
50  VIMCERTS 50  Trung tâm Y tế dự phòng đổi tên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 1694/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2018 Còn hiệu lực
51  VIMCERTS 51  Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Quảng Ngãi 146/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2015 Đã hết hạn
52  VIMCERTS 52  Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường Hồ Chí Minh 254/QĐ-BTNMT  ngày 03/02/2015  Đã hết hạn
885/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016 Đã hết hạn
2454/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2016 Đã hết hạn
53  VIMCERTS 53  Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và  tài nguyên, Đại học Nông lâm Tp HCM Hồ Chí Minh 381/QĐ-BTNMT  ngày 12/02/2015  Đã hết hạn
54  VIMCERTS 54  Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường Hà Nội 1609/QĐ-BTNMT ngày 21/5/2018 Đã hết hạn
55  VIMCERTS 55  Viện Khoa học và Công nghệ môi trường (ĐH Bách Khoa) Hà Nội 1035/QĐ-BTNMT  ngày 26/4/2019 Còn hiệu lực
56  VIMCERTS 56  Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường - Tổng cục Môi trường Hà Nội  1094/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2019  Còn hiệu lực
57  VIMCERTS 57  Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Lâm Đồng 385/QĐ-BTNMT ngày 12/02/2015  
1921/QĐ-BTNMT  ngày 09/08/2017 Còn hiệu lực
3092/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019 Còn hiệu lực
58  VIMCERTS 58  Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Hà Nội 390/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2015 Còn hiệu lực
2026/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2016  Còn hiệu lực
705/QĐ-BTNMT ngày 25/3/2019 Còn hiệu lực
59  VIMCERTS 59  Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP Hà Nội 391/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2015   Còn hiệu lực
1696/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2018 Còn hiệu lực
60  VIMCERTS 60 Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình 572/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2015 Còn hiệu lực
3559/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 Còn hiệu lực
61  VIMCERTS 61  Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh Hà Tĩnh 573/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2015 Còn hiệu lực
204/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2019 Còn hiệu lực
62  VIMCERTS 62  Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Kiên Giang 574/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2015 Đã hết hạn
63  VIMCERTS 63  Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng Hà Nội  575/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2015 Còn hiệu lực
217/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2020 Còn hiệu lực
64  VIMCERTS 64  Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng Hồ Chí Minh  1699/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2018 Còn hiệu lực
1254/QĐ-BTNMT ngày 21/5/2019 Còn hiệu lực
65  VIMCERTS 65  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ Hồ Chí Minh 362/QĐ-BTNMT ngày 19/02/2019  Còn hiệu lực
66  VIMCERTS 66  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển môi trường Đại Việt Hồ Chí Minh 321/QĐ-BTNMT ngày 12/2/2019 Còn hiệu lực
67  VIMCERTS 67  Trung tâm Quan trắc môi trường Ninh Thuận 618/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2015  
68 VIMCERTS 68  Trung tâm Phân tích và Môi trường Bình Dương 1612/QĐ-BTNMT ngày 21/5/2018 Còn hiệu lực
1200/QĐ-BTNMT ngày 15/5/2019 Còn hiệu lực
69  VIMCERTS 69  Viện Khoa học Công nghệ mỏ VINACOMIN Hà Nội 604/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2015
Còn hiệu lực
3230/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2019
Còn hiệu lực
70  VIMCERTS 70  Viện Công nghệ mới Hà Nội 3966/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 Còn hiệu lực
71  VIMCERTS 71  Phân Viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung Đà Nẵng 619/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2015   
72  VIMCERTS 72 Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch Hà Nội 3090/qđ-btnmt Ngày 05/12/2019  Còn hiệu lực
73  VIMCERTS 73  Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Hồ Chí Minh 142/QĐ-BTNMT ngày 16/01/2020 Còn hiệu lực
74  VIMCERTS 74 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam Hồ Chí Minh 827/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2015   
75 VIMCERTS 75  Trung tâm phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 828/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2015  Còn hiệu lực
1565/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2018 Còn hiệu lực
1071/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016 Còn hiệu lực
1896/QĐ-BTNMT ngày 07/08/2017 Còn hiệu lực
76  VIMCERTS 76  Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn môi trường Tân Huy Hoàng Đồng Nai 2517/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2016 Còn hiệu lực
2430/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2018 Còn hiệu lực
77  VIMCERTS 77  Trung tâm Công nghệ môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên Hồ Chí Minh 981/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2015  Đã hết hạn
144/QĐ-BTNMT  ngày 08/02/2017 Đã hết hạn
78  VIMCERTS 78  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Hồ Chí Minh 982/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2015  Còn hiệu lực
116/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2019 Còn hiệu lực
79  VIMCERTS 79 Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hà Nội 983/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2015 Còn hiệu lực
1039/QĐ-BTNMT ngày 05/05/2020 Còn hiệu lực
80  VIMCERTS 80 Trung tâm Quan trắc môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 1053/QĐ-BTNMT ngày 08/5/2015 Còn hiệu lực
274/QĐ-BTNMT ngày 31/01/2019 Còn hiệu lực
81  VIMCERTS 81 Trung tâm Quan trắc Phân tích tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Hà Nam 1054/QĐ-BTNMT ngày 08/5/2015 Còn hiệu lực
205/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2019 Còn hiệu lực
82  VIMCERTS 82 Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường, Viện Môi trường nông nghiệp Hà Nội 1055/QĐ-BTNMT ngày 08/05/2015 Còn hiệu lực
361/QĐ-BTNMT ngày 19/2/2019 Còn hiệu lực
83  VIMCERTS 83  Viện Nghiên cứu Da - Giầy thuộc Bộ Công thương Hà Nội 1202/QĐ-BTNMT ngày 15/5/2019    
84  VIMCERTS 84  Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO Bà Rịa - Vũng Tàu 1700/QĐ-BTNMT ngày 28/05/2018    Còn hiệu lực
797/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2020 Còn hiệu lực
85  VIMCERTS 85  Trung tâm Kỹ thuật môi trường thành phố Đà Nẵng - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 1269/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Còn hiệu lực
1171/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2019 Còn hiệu lực
86  VIMCERTS 86  Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam Hồ Chí Minh 3778/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2018 Còn hiệu lực
87  VIMCERTS 87  Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Hà Nội  1317/QĐ-BTNMT ngày 30/05/2017  Đã hết hạn
88  VIMCERTS 88  Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học Hà Nội 1272/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Còn hiệu lực
108/QĐ-BTNMT ngày 17/1/2019 Còn hiệu lực
89  VIMCERTS 89  Trung tâm Nghiên cứu, Dịch vụ công nghệ và môi trường Hồ Chí Minh 1273/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Còn hiệu lực
182/QĐ-BTNMT ngày 23/1/2019 Còn hiệu lực
90  VIMCERTS 90  Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội  1274/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015   Còn hiệu lực
3884/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2018 Còn hiệu lực
91  VIMCERTS 91  Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai Hà Nội  1275/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015  Đã hết hạn
92  VIMCERTS 92  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La Sơn La 3560/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015 Đã hết hạn
2556/QĐ-BTNMT ngày 03/11/2016  Còn hiệu lực
2433/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2018 Còn hiệu lực
93  VIMCERTS 93  Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hà Nội 1389/QĐ-BTNMT ngày 08/06/2015 Còn hiệu lực
2463/QĐ-BTNMT ngày  31/07/2018 Còn hiệu lực
2099/QĐ-BTNMT ngày 16/08/2019 Còn hiệu lực
94  VIMCERTS 94  Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Khoa học Công nghệ Bảo vệ Môi trường Thuỷ  Hải Phòng 1390/QĐ-BTNMT ngày 08/06/2015 Còn hiệu lực
598/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2019 Còn hiệu lực
95  VIMCERTS 95  Trung tâm Quan trắc và Điều tra môi trường phóng xạ, Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm Hà Nội 1537/QĐ-BTNMT ngày 19/06/2015 Đã hết hạn
96  VIMCERTS 96  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Bắc Giang Bắc Giang 3728/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2018 Còn hiệu lực
97  VIMCERTS 97  Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Trường Sơn Nghệ An  1619/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015   Còn hiệu lực
3949/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 Còn hiệu lực
98  VIMCERTS 98  Công ty TNHH Đa Phương Vĩnh Long 1620/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 Đã hết hạn
99  VIMCERTS 99  Viện Khoa Học Môi Trường và Sức Khỏe Cộng Đồng Hà Nội 3600/QĐ-BTNMT ngày 28/11/2018 Còn hiệu lực
100  VIMCERTS 100  Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 1622/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015   Còn hiệu lực
1294/QĐ-BTNMT ngày 24/04/2019 Còn hiệu lực
101  VIMCERTS 101  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường Hồ Chí Minh 1881/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2018  Còn hiệu lực
 1598/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 Còn hiệu lực
102  VIMCERTS 102  Công ty Cổ Phần tư vấn và kỹ thuật môi trường An Bình Hà Nội 1600/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 Còn hiệu lực
103  VIMCERTS 103 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang An Giang  1883/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015 Đã hết hạn
104  VIMCERTS 104  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Môi trường (BQL Lăng) Hà Nội 2095/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015 Đã hết hạn
105  VIMCERTS 105 Công ty Cổ phần Tài nguyên môi trường T&T Hà Tĩnh 2096/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015  Đã hết hạn
106  VIMCERTS 106  Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 1532/QĐ-BTNMT ngày 20/6/2019   Còn hiệu lực
107  VIMCERTS 107  Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh Hoà 1976/Q