Chương trình quan trắc do Tổng cục Môi trường thực hiện
15/01/2019 11:03:06
DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO QUAN TRẮC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC DO TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO QUAN TRẮC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

DO TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN

 

STT

Tên Chương trình Quan trắc

Tên Tài liệu

Năm

Ghi chú

        1.

Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2005

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2006

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2007

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013
 

Từ 2005 đến nay

 

        2.

Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ Đáy;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2005

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2006

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2007

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ 2005 đến  nay

 

         3.

Quan trắc môi trường tại vùng KTTĐ phía Bắc;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2005

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2006

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2007

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ 2005 đến  nay

 

         4.

Quan trắc môi trường tại vùng KTTĐ phía Nam;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2006

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2007

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ 2006 đến  nay

 

         5.

Quan trắc môi trường tại vùng KTTĐ miền Trung;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2006

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2007

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ 2006 đến  nay

 

            6.

Quan trắc môi trường Hệ thống sông Đồng Nai;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2006

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2007

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ 2006 đến nay

 

         7.

Quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2008

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2009

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2010

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ 2008 đến nay

 

         8.

Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã - Chu;

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2011

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012
Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

Từ  2011 đến nay

 

         9.

Quan trắc lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

 Từ năm 2012 đến nay

Năm 2012 mới tiến hành quan trắc

         10.

Quan trắc lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2012

Báo cáo kết quả quan trắc năm 2013

 Từ năm 2012 đén nay

Năm 2012 mới tiến hành quan trắc

Liên kết