Phê duyệt chương trình tổng thể quan trắc MT nước LVS Cả La giai đoạn 2014-2018
25/12/2018 23:44:54
Trong khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, Tổng cục Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Thiết kế Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018”.

Trong khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm 2014, Tổng cục Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Thiết kế Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018”. Trong quá trình xây dựng dự thảo Chương trình tổng thể, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức các cuộc họp nhóm, Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và các địa phương có liên quan tại Nghệ An và Hà Nội. Sau đó, Trung tâm đã hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến góp ý và gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các địa phương và các đơn vị trong Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, bản dự thảo Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018 đã được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến đã ký Quyết định số 393/QĐ-TCMT về việc phê duyệt “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018”. Đây là cơ sở pháp lý thực hiện quan trắc định kỳ hàng năm, phục vụ đắc lực công tác quản lý và bảo vệ môi trường nước một trong các lưu vực sông chính và quan trọng tại Việt Nam 

Chương trình tổng thể được thiết kế với tổng số 48 điểm quan trắc với 3 thành phần quan trắc (nước mặt lục địa, thủy sinh và trầm tích đáy) thuộc địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bản đồ điểm quan trắc lưu vực sông Cả - sông La

Chương trình quan trắc được thiết kế không thay thế cho chương trình quan trắc của địa phương. Mục tiêu quan trắc môi trường của Trung ương là trên bình diện toàn lưu vực, không bị chia cắt bởi ranh giới hành chính của địa phương, tập trung quan trắc tại các nhánh sông chính và phản ánh được chất lượng nước của toàn lưu vực sông.

Dự kiến Trung tâm sẽ triển khai thực hiện quan trắc chất lượng nước lưu vực sông Cả - sông La định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2015. Chương trình sẽ có thay đổi và phê duyệt điều chỉnh trong năm 2019.

                                                                         Đức Thành - TT Quan trắc môi trường

Liên kết