Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8
18/05/2017 14:55:00
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8

- chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”.

Tuy nhiên, thực hiện một số chỉ đạo gấp của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian Hội thảo, dự kiến trong Quý III năm 2017

Địa điểm:

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo lần 2.doc

Phieu dang ky va thu thap thong tin.doc

Liên kết