Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017
26/12/2018 19:53:38
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8. Hội thảo là hoạt động thường niên do Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường. Năm 2017, Hội thảo Quan trắc môi trường lần 8 sẽ được tổ chức với các nội dung dự kiến như sau:

Chủ đề: “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”.

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017.

Địa điểm:

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Liên kết