Công văn số 105/TCMT-QTMT ngày 20/01/2016 của TCMT hướng dẫn thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường
26/01/2016 10:10:00
Thực hiện vai trò chức năng là đầu mối hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn.

Tổng cục môi trường ban hành công văn số 105/TCMT-QTMT ngày 20 tháng 01 năm 2016 của hướng dẫn các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường thực hiện hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

Công văn 105 TCMT-QTMT

Liên kết