Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
26/06/2017 10:22:00
Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông tư 06/2017/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm nước tự động, liên tục.

Định mức quy định mức hao phí cần thiết về lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để hoàn thành các bước công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn tại các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN), phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

 

Hiện nay, hoạt đô%3ḅng quan trắc môi trường ở nước ta khá phát triển và đã hình thành các mạng lưới quan trắc môi trường ở cả cấp quốc gia, bộ/ngành và địa phương. Trong đó, mạng lưới các trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục ngày càng được quan tâm và đầu tư nhiều. Theo thống kê, các trạm quan trắc nước mặt có khoảng 90 trạm cả cấp trung ương và địa phương, trạm quan trắc nước thải tại các nhà máy, khu công nghiệp cũng có trên 300 trạm. Ngoài ra, theo quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường đến năm 2020 sẽ được tăng cường thêm 58 trạm quan trắc nước mặt. Các trạm quan trắc nước tự động thường đo các thông số cơ bản được quy định trong các Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) như pH; độ dẫn điện; độ đục; tổng chất rắn hoà tan; tổng chất rắn lơ lửng; ôxy hoà tan; nhu cầu ôxy hoá học... và một số phương tiện đo đặc thù như: tổng Nitơ; tổng Phôtpho; thủy ngân; dầu mỡ... tuỳ theo tính chất các loại nước cần kiểm soát khác nhau. Các trạm quan trắc này thường xuyên cung cấp được chuỗi số liệu tức thời và liên tục làm cơ sở cho việc phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề về môi trường như đánh giá hiện trạng, giám sát, xu thế và diễn biến chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và hoạch định chính sách.

Theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 thì các phương tiện đo pH, độ đục, độ dẫn điện, tổng chất rắn lơ lửng, ôxy hoà tan của trạm quan trắc nước tự động, liên tục phải thực hiện kiểm định. Việc kiểm định các phương tiện đo này được thực hiện theo các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) như: Quy trình kiểm định - Máy đo pH (ĐLVN 31:2017); Quy trình kiểm định - Máy đo tổng chất rắn hoà tan (ĐLVN 80:2017); Quy trình kiểm định - Phương tiện đo độ dẫn điện (ĐLVN 274:2014); Quy trình kiểm định - Phương tiện đo độ đục (ĐLVN 275:2014); Quy trình kiểm định - Phương tiện đo ôxy hoà tan (ĐLVN 276:2014). Ngoài ra, các phương tiện đo cần được hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đo lường trong quá trình vận hành trạm quan trắc tự động, liên tục.

Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo (pH, tổng chất rắn hòa tan, độ dẫn điện, độ đục, oxy hòa tan) của trạm quan trắc nước tự động, liên tục đã được thực hiện trong những năm qua theo quy trình kiểm định đã được ban hành. Tuy nhiên, do chưa có định mức sử dụng lao động, vật tư, thiết bị, nên khó khăn trong quá trình định giá đối với loại hình công việc này khi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thực hiện lộ trình xây dựng, hoàn thiện các các định mức kinh tế kỹ thuật cho các hoạt động thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng nội dung Thông tư Định mức kinh thế kỹ thuật phương tiện đo trong kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (pH, tổng chất rắn hòa tan, độ dẫn điện, độ đục, ôxy hòa tan) cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Sau khi hoàn thiện nội dung, theo quy định của Luật Đo lườnng, dự thảo thông tư đã được chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, ban hành và phối hợp tổ chức thực hiện.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông tư 06/2017/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm nước tự động, liên tục. Định mức quy định mức hao phí cần thiết về lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để hoàn thành các bước công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn tại các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN), phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các Trung tâm Quan trắc môi trường, Trạm quan trắc môi trường ở Trung ương và địa phương; Các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký và được chỉ định bởi cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền và Các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

Thông tư nêu rõ, nguyên tắc xây dựng định mức tuân thủ theo quy trình kiểm định phương tiện đo (pH; tổng chất rắn hòa tan; độ dẫn điện; độ đục và nồng độ oxy hòa tan) tại các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) đã được ban hành; Trên cơ sở đó xây dựng định mức, đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức, đảm bảo tính tiên tiến, thống nhất và tính kế thừa; Định mức được xây dựng đảm bảo tính ổn định, được thực hiện trong thời gian dài. Khi có sự thay đổi về công nghệ hoặc các yếu tố khác làm cho định mức không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì các tổ chức, cá nhân áp dụng định mức có trách nhiệm báo cáo Bộ để xem xét điều chỉnh hoặc xây dựng mới cho phù hợp.

Định mức được xây dựng đối với từng phương tiện đo. Kết cấu của Thông tư bao gồm 3 chương và 17 điều. Nội dung các định mức bao gồm các thành phần sau: Định mức lao động; định mức sử dụng thiết bị; định mức sử dụng công cụ, dụng cụ; định mức sử dụng vật liệu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017.

(Chi tiết nội dung Thông tư 06/2017/TT-BKHCN ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trạm nước tự động, liên tục)

 

 

PKC - VILAS 575

Liên kết