Góp ý dự thảo "Thông tư định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục"
30/03/2016 10:13:00
Thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020;

Tổng cục Môi trường giao Trung tâm Quan trắc môi trường xây dựng dự thảo Thông tư ban hành “Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục”. Đến nay, bản dự thảo Thông tư đã cơ bản hoàn thành.

         Theo quy định tại Khoản 2, Điều 67 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cần lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân quan tâm. Trung tâm Quan trắc môi trường đăng tải dự thảo lên web để xin ý kiến góp ý dự thảo.

        Trên cơ sở các ý kiến góp ý trên website và các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổng hợp, chỉnh sửa dự thảoThông tư trình Bộ trưởng xem xét và ký ban hành.

Liên kết