Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường
02/02/2015 10:07:00
Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Tổng cục Môi trường đã phát hành công văn số 79/TCMT-QTMT

về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường, theo đó các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường thực hiện nghiêm túc các nội dung về kiểm định, hiệu chuẩn như đã đề cập trong công văn.

(Chi tiết trong file đính kèm)

Liên kết