Pha chế dung dịch chuẩn pHcem phục vụ công tác quan trắc môi trường nước tại hiện trường ở Việt Nam
26/12/2018 19:48:23
Nghiên cứu được thực hiện bằng cách pha chế dung dịch pHcem theo thang axít, trung tính và bazơ từ các hóa chất có độ tinh khiết cao là Kali Phatalat, Kali Dihydro Phốt-phát và Dinatri Hydro phốt-phát,

Dương Thành Nam1, Mai Đức Bình[1], Tạ Thị Thảo2, Dương Đức Anh[2]

pHcem STANDARD SOLUTION PREPARING FOR WATER MONITORING IN FIELD IN VIETNAM

Nam Duong Thanh1, Binh Mai Duc1, Thao Ta Thi2, Anh Duong Duc2

Abstracts

The study was done by mixing liquid chemicals pHcem in the range of acid, neutral, base with high purity Potassium Phthalate, Potassium dihydrogen phosphate & Disodium hydrogen phosphate, Sodium Carbonate anhydrous & Sodium bicarbonate. pHcem was determined by measuring device with high accuracy, electrodes were calibrated before each measurement. pHcem nominal value is pH4, pH10 and pH 7 with measurement uncertainty ± 0.02 pH at 25 oC.

Keywords: pH, standard solution, verification, calibration, monitoring in field.

Tóm tắt

            Nghiên cứu được thực hiện bằng cách pha chế dung dịch pHcem theo thang axít, trung tính và bazơ từ các hóa chất có độ tinh khiết cao là Kali Phatalat, Kali Dihydro Phốt-phát và Dinatri Hydro phốt-phát, Natri Các-bo-nát khan và Natri bi-các-bo-nát. Kiểm tra giá trị pHcem bằng thiết bị đo pH có độ chính xác cao bằng điện cực thủy tinh, điện cực này được hiệu chuẩn trước mỗi lần đo. Giá trị danh định của dung dịch chuẩn pHcem là pH4, pH7 và pH10 với độ không đảm bảo đo ± 0,02 pH tại 25 0C.

Từ khóa: pH, dung dịch chuẩn, kiểm định, hiệu chuẩn, quan trắc hiện trường.

[1] Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

[2] Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Liên kết