Quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị phân tích khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
26/12/2018 19:49:05
rong thời gian qua, hoạt động quan trắc môi trường ngày càng được chú trọng nhiều hơn, những trang thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường cả tự động, liên tục và thiết bị ngoài hiện trường nhằm thực hiện công tác quan trắc, thu thập số liệu phục vụ nhà quản lý về môi trường.

Trong thời gian qua, hoạt động quan trắc môi trường ngày càng được chú trọng nhiều hơn, những trang thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường cả tự động, liên tục và thiết bị ngoài hiện trường nhằm thực hiện công tác quan trắc, thu thập số liệu phục vụ nhà quản lý về môi trường. Hiện nay tại Việt Nam đã có 30 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (27 trạm cố định và 3 xe di động) tại các thành phố lớn và cả các địa phương. Ngoài ra, theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường không khí sẽ được tăng cường thêm 58 trạm tính đến năm 2020. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định và hướng dẫn về kiểm định – hiệu chuẩn thiết bị nhằm đảm bảo độ tin cậy của số liệu. Vì vậy, việc ban hành “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn) là rất cần thiết.

Hướng dẫn này bao gồm 03 phần:

Phần I. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Các phép hiệu chuẩn

Phần II. Quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO, O3 của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục

Điều 5. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Điều 6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Điều 7. Điều kiện hiệu chuẩn

Điều 8. Tiến hành hiệu chuẩn

Điều 9. Đánh giá độ không đảm bảo đo

Điều 10. Xử lý chung

Phần III. Tổ chức thực hiện

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Mục tiêu của hướng dẫn nhằm góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động quan trắc môi trường, đặc biệt đối với các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục để đảm bảo tính chính xác của thiết bị và chất lượng số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Hướng dẫn được ban hành sẽ là công cụ pháp lý quan trọng nhằm xây dựng và từng bước kiện toàn mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2013 và Trung tâm Quan trắc môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện văn bản này.Chi tiết toàn văn Quyết định download tại đây

Liên kết