Thông báo tập huấn Thông tư 02/2017/TT-BTNMT và Thông tư 06/2017/TT-BKHCN tại Miền Trung
25/06/2017 10:21:00
Tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế lập báo cáo hiện trạng môi trường.

Đến tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (pH, độ dẫn điện, tổng chất rắn hoàn tan, oxy hòa tan, độ đục) cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. 

 

              Được sự giúp đỡ của Ban quản lý Dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi”, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) tổ chức khóa tập huấn hướng dẫn triển khai 02 Thông tư nêu trên vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2017 tại Khánh Hòa.

 

             Thành phần tham dự khoá tập huấn là đại điện của một số Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp và một sốdoanh nghiệp tại các địa phương thuộc khu vực miền Trung.

 

                 Giấy mời khóa tập huấn

                 Chương trình tập huấn

Trung tâm Quan trắc môi trường

Liên kết