Tổ chức Hội thảo tập huấn tại Hà Nam về kỹ năng phòng thí nghiệm
21/01/2015 09:30:00
Hội thảo tập huấn về kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường tổ chức tại Hà Nam

trong khuôn khổ của hợp phần dự án "Tăng cường thể chế và thực thi" đã thu hút đươc đông đảo các cán bộ phòng thí nghiệm của các đơn vị hưởng lợi tư Dự án.

Ngày 20/1/2015, Hội thảo tập huấn đã được khởi động. Tại Hội thảo, ông Bùi Hồng Nhật - Trưởng Phòng Thí nghiệm (Trung tâm Quan trắc môi trường) đã phát biểu khai mac Hội thảo, thông qua chương trình và mục đích của Hội thảo. Qua đó cho thấy, Hội thảo tập huấn rất có ý nghĩa và cần thiết để cho các cán bộ Phòng Thí nghiệm có thể khai thác triệt để các thiết bị được đầu tư vào công tác phân tích môi trường và các kỹ năng thực hiện đảm bảo chất lượng kết quả phân tích. Vấn đề lợi ích của Hội thảo một lần nữa được ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc Phân tích tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam khẳng định trong bài phát biểu chào mừng.

Các nội dung về đảm bảo chất lương phòng thí nghiệm như: thông tư 21/2012/TT-BTNMT; Đánh giá, phê duyệt xá định giá trị sử dụng của phương pháp; Ước lượng độ không đảm bảo đo đã đươc các chuyên gia và các cán bộ PTN giới thiệu, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm.

(Còn tiếp)

Bùi Hồng Nhật . Phòng Thí nghiệm MT . TTQTMT

Liên kết