Triển khai tập huấn bảo quản và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
28/11/2014 09:27:00
Trên tinh thần Biên bản ghi nhớ

giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định với Ban Quản lý Dự án thành phần “Tăng cường thể chế thực thi” thuộc Dự án “Quản lý ô nhiễm các Khu công nghiệp (KCN) thuộc Lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy” vào ngày 23 tháng 3 năm 2013 và Căn cứ kế hoạch năm 2013 -2014 do Ban chỉ đạo Dự án phê duyệt. Ban Quản lý Dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường triển khai tổ chức khóa đào tạo tập huấn về bảo quản mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Để tiến hành tổ chức tập huấn, Trung tâm Quan trắc đã thành lập Đoàn khảo sát đến Trung tâm Quan trắc  Phân tích môi trường các tỉnh Hà Nam và Nam Định để khảo sát xác định nhu cầu đào tạo để trên cơ sở đo thiết lập chương trình đạo tạo.

Hiện nay, Trung tâm Quan trắc môi trường đã lập chương trình đào tạo cho các cán bộ phòng thí nghiệm.

Dự kiến thời gian, địa điểm và đơn vị phối hợp tổ chức:

-         Thời gian dự kiến: tập huấn 5 ngày trong tháng 12/2014;

-         Địa điểm: Hà Nam.

-         Đơn vị phối hợp tổ chức: Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường Hà Nam

-         Thành phần các đại biểu dự kiến mời: các cán bộ phòng thí nghiệm của các Trung tâm Quan trắc môi trường lân cận: Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng 

-         Kinh phí tổ chức: Dự án chi trả

Chương trình và thời gian tổ chức cụ thể sẽ gửi kèm theo giấy mời đến các Trung tâm.

Liên kết