Bài trình bày Hội thảo “Thử nghiệm thành thạo và các biện pháp cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường”
21/09/2021 08:00:00
Bài trình bày Tổng quan về việc tổ chức thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc môi trường.

Tải bài trình bày tại đây.

Liên kết