Bài trình bày số 2 Hội thảo “Thử nghiệm thành thạo và giải pháp cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường”
22/09/2021 10:05:00
Bài trình bày tổng kết chương trình đo/phân tích chất chuẩn các trạm quan trắc tự động

Tải bài trình bày tại file kèm theo./.

Liên kết