Báo cáo đợt 2 năm 2020 nước dưới đất CEM-LPT-52
12/08/2020 18:00:00
Thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo dịch vụ năm 2020

, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã tổ chức 02 chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước dưới đất.

Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo, Mã số CEM-LPT-52

Liên kết