Báo cáo đợt 3 năm 2020 nền mẫu nước thải CEM-LPT- 55
29/09/2020 16:00:00
Thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo dịch vụ năm 2020

Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước thải. Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo, Mã số CEM-LPT-55

Liên kết