Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2020 CEM-LPT- 62
05/11/2020 18:00:00
Thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo trong khuôn khổ nhiệm vụ năm 2020

Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước mặt. Kết quả của các chương trình được báo cáo tương ứng dưới đây:

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo, Mã số CEM-LPT- 62.

Liên kết