Báo cáo Kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-LPT-79, 80
01/12/2022 11:04:00
Báo cáo Kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-LPT-79, 80

Trong khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc được Tổng cục Môi trường giao tổ chức thực hiện chương trình thử nghiệm thành thạo trên nền mẫu nước mặt cho các phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị quan trắc môi trường thuộc các Sở Tài nguyên và môi trường các Tỉnh/thành phố và của các Bộ, ngành tham gia hoạt động quan trắc môi trường, cụ thể:

- Chương trình NCEM-LPT-79: BOD5, COD, NH4+, NO3-, PO43-

Chương trình NCEM-LPT-80: As, Cd, Cr tổng, Ni, Mn

- Nền mẫu: nước mặt
Sau quá trình triển khai thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo nêu trên, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã hoàn thành các Báo cáo Kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo gửi các đơn vị tham gia các chương trình. 

Trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo để hoạt động này ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tài liệu báo cáo dowload tại đây  NCEM - LPT-79 ; NCEM-LPT-80

Liên kết