Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ tháng 10/2022
30/09/2022 09:20:00
Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 10/2022 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT-76:  COD, BOD5, PO43-, NO2, NO3-, NH4+, Cl-

- Chương trình CEM-LPT-77: As, Cd, Pb, Cu, Mn, Ni, Tổng Cr, Fe.

- Nền mẫu: nước mặt

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 04/10/2022
Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)
Tài liệu hướng dẫn dowload tại đâyNCEM-LPT-76; NCEM-LPT-77

Liên kết