Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ tháng 7/2023
12/07/2023 10:20:00
Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 7/2023 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT-84:  As, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Tổng Cr, Fe

- Chương trình CEM-LPT-85: COD, BOD5, PO43, NO2, NO3, NH4+,Cl

- Nền mẫu: Nước mặt

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 11/7/2023
Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn dowload tại đâyNCEM-LPT-84 NCEM-LPT-85

Trân trọng thông báo./.

Liên kết