Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 07/2021: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng
05/07/2021 16:41:00
● Tài liệu đính kèm : 4. BM_NCEM_LPT_65_66.pdf
Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 07/2021: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 07/2021 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT- 65 (mẫu nước dưới đất):  NO3, NO2, SO4, NH4, Cl
- Chương trình CEM-LPT- 66 ( mẫu nước dưới đất  ): As, Cd, Zn, Cu, Hg, Ni, Mn, Fe.

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 13/7/2021

Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Các tài liệu được gửi trong file kèm theo.

Trân trọng thông báo./.

● Tài liệu đính kèm : 4. BM_NCEM_LPT_65_66.pdf

Liên kết