Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 10/2021 (Đối với nguồn NSNN): Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng
13/10/2021 09:05:00
● Tài liệu đính kèm : Bieu mau Chuong trinh NCEM-LPT-73.pdf
Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng của Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 10/2021 đối với nguồn ngân sách nhà nước.

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao năm 2021, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 01 chương trình trong tháng 10/2021 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT- 73 (mẫu đất):  Endrin, Dieldrin, Heptachlor, Aldrin, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Lindane.

- Số lượng PTN tham gia: đã đủ số lượng dự kiến.
Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 15/10/2021
Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn cụ thể trong file đính kèm.

Trân trọng./.

● Tài liệu đính kèm : Bieu mau Chuong trinh NCEM-LPT-73.pdf

Liên kết