Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 10/2021: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng
07/10/2021 10:35:00
● Tài liệu đính kèm : NCEM-LPT- 67, 68.pdf
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc gửi Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng của Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 10/2021

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 10/2021 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT- 67 (mẫu nước thải):  COD, BOD, NH4, PO4, NO3, Tổng N, Tổng P
- Chương trình CEM-LPT- 68 ( mẫu nước thải  ): As, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Hg.
Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 19/10/2021
Đề nghị các PTN tải và đọc kỹ tài liệu trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

● Tài liệu đính kèm : NCEM-LPT- 67, 68.pdf

Liên kết