Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 10/2022 (Nguồn ngân sách nhà nước)
30/09/2022 15:10:00
Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao năm 2022, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 02 chương trình trong tháng 10/2022 cụ thể như sau:

- Chương trình NCEM-LPT-79: BOD5, COD, NH4+, NO3-, PO43-

Chương trình NCEM-LPT-80: As, Cd, Cr tổng, Ni, Mn

- Nền mẫu: nước mặt
Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 04/10/2022
Đề nghị các PTN dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)
Tài liệu hướng dẫn dowload tại đâyNCEM-LPT-79, NCEM-LPT-80

Liên kết