Thông báo Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ tháng 9 năm 2023
28/09/2023 11:14:00
Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ các thông số Kim loại nặng trong nền mẫu Chất thải và nền mẫu Đất: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tiếp tục triển khai 02 chương trình trong tháng 9/2023 cụ thể như sau:

- Chương trình CEM-LPT-86:  As, Cd, Pb, Ba, Co, Hg ( Chất thải)

- Chương trình CEM-LPT-89: As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn ( Nền Đất)

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 26/9/2023

Đề nghị các phòng thí nghiệm download và đọc kỹ tài liệu trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:

- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03).

Tài liệu hướng dẫn dowload tại đây:  NCEM-LPT-86 (Chất thải) NCEM-LPT-89 (Đất)

Liên kết