Thông báo hướng dẫn tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 10/2021 (Đối với nguồn NSNN)
03/11/2021 10:56:00
● Tài liệu đính kèm : Bieu mau Chuong trinh NCEM-LPT-72.pdf
Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 10/2021 (Đối với nguồn NSNN): Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng.

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao năm 2021, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc- Tổng cục Môi trường đã tiến hành triển khai 01 chương trình trong tháng 10/2021 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT- 72 (nền mẫu nước thải):  
As, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Fe.

- Số lượng PTN tham gia: đã đủ số lượng dự kiến.
Thời gian bắt đầu gửi mẫu: 19/10/2021
Đề nghị các PTN  dowload và đọc kỹ tài liệu tại đây trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình bao gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)
Tài liệu hướng dẫn dowload file kèm theo

● Tài liệu đính kèm : Bieu mau Chuong trinh NCEM-LPT-72.pdf

Liên kết