Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm cho hoạt động quan trắc hiện trường với thông số EC
04/04/2022 22:04:00
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm 2022,

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường (sau đây gọi chung là Chương trình). Chương trình được tổ chức với mục tiêu cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực quan trắc hiện trường của các tổ chức tham gia thông qua việc đánh giá kết quả đo thông số Độ dẫn điện (EC) so với mẫu chuẩn được chứng nhận (mẫu CRM). Việc tham gia Chương trình cũng đảm bảo các tổ chức tuân thủ đúng quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng hoạt động quan trắc môi trường theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Liên kết