Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2022
28/02/2022 23:37:00
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch năm 2022, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho hoạt động phân tích môi trường.

Mục tiêu: cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực thử nghiệm của tổ chức tham gia, đưa ra những bằng chứng độc lập, khách quan giúp các tổ chức nhận biết các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động phân tích môi trường.

Nền mẫu: nước thải, nước mặt, đất

Thời gian: tháng 6, 8, 10

Chi tiết xem tại công văn.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Liên kết