Thông báo kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-LPT-82; NCEM-LPT-M83
04/08/2023 15:46:00
Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch năm 2023, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã thực hiện tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo cho hoạt động phân tích môi trường trên nền mẫu Nước thải.

- Chương trình NCEM-LPT-82: As, Cd, Cu, Ni, Tổng Cr, Fe, Hg

Chương trình NCEM-LPT-83: COD, BOD5, NH4+, NO3, Tổng N, Tổng P

Sau quá trình triển khai thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo nêu trên, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã tổng hợp kết quả các chương trình và gửi tới các đơn vị tham gia. Báo cáo chi tiết được gửi kèm theo tại đây:  Báo cáo NCEM-LPT-82  Báo cáo NCEM-LPT-83

Trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo để hoạt động này ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Liên kết