Chương trình thử nghiệm liên phòng dịch vụ tháng 5/2023
15/05/2023 10:42:00
Thông báo hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức thử nghiệm thành thạo năm 2023, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ triển khai 02 chương trình trong tháng 5/2023 cụ thể như sau:
- Chương trình CEM-LPT-82:  
As, Cd, Cu, Ni, Tổng Cr, Fe, Hg.

- Chương trình CEM-LPT-83: COD, BOD5(20oC), NH4+ (tính theo N), Nitrat (NO3- tính theo N), TN (tính theo N), TP (tính theo P)

- Nền mẫu: Nước thải

Thời gian bắt đầu gửi mẫu: ngày 16/5/2023
Đề nghị các phòng thí nghiệm (PTN) download và đọc kỹ tài liệu trước khi tiến hành bất kỳ một thao tác nào trong PTN đối với mẫu của chương trình này. Các tài liệu của chương trình gồm:
- 01 Phiếu nhận mẫu thử nghiệm (Biểu mẫu LPT-01)
- 01 Hướng dẫn cho PTN tham gia (Biểu mẫu LPT-02)
- 01 Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (Biễu mẫu LPT-03)

Tài liệu hướng dẫn download tại đây: NCEM-LPT-82 NCEM-LPT-83

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo./.

Liên kết