Điện Biên: Kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023
14/12/2023 23:00:00
(TN&MT) - Ngày 23/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên ban hành Quyết định số 206/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2023 với quy mô 85 điểm quan trắc trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Quan trắc môi trường năm 2023 tỉnh Điện Biên được thực hiện thành 02 đợt: Đợt 1 vào mùa khô từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023; Đợt 2 vào mùa mưa từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2023. Kết quả quan trắc môi trường đợt I như sau:

Kết quả phân tích tại 33 điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố cho thấy chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Điện Biên tương đối ổn định, đa số các chỉ tiêu quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (theo QCVN 26:2016/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 02:2019/BYT, TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 05:2013/BTNMT).

a1.jpg

Lấy mẫu môi trường đất

Về môi trường nước mặt: Kết quả phân tích tại 24 mẫu nước mặt trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho chất lượng môi trường nước mặt còn tương đối tốt. Tuy nhiên chất lượng môi trường nước mặt suy giảm hơn so với các năm trước, các chỉ tiêu phân tích hầu hết nằm dưới hoặc vượt từ nhẹ so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Nhìn chung, chất lượng nguồn nước mặt tại các con sông suối chảy qua thành phố Điện Biên Phủ và trung tâm các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, thị xã Mường Lay, Nậm Pồ có một số chỉ tiêu vượt ngưỡng so với quy chuẩn, nếu không được kiểm soát trong thời gian tới có khả năng dẫn đến ô nhiễm nguồn nước mặt.

a2.jpg

Lấy mẫu môi trường không khí tại huyện Mường Chà

Cùng với đó, kết quả phân tích tại 17 điểm quan trắc môi trường nước ngầm trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng môi trường nước ngầm tương đối tốt, các chỉ tiêu quan trắc hầu hết đều nằm dưới quy chuẩn cho phép.(QCVN 09:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất).

Về môi trường đất: Kết quả phân tích tại 7 điểm quan trắc môi trường đất trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố cho thấy chất lượng môi trường đất đối tốt, các chỉ tiêu quan trắc hầu hết đều nằm dưới quy chuẩn cho phép (QCVN 03-MT:2015/BTNMT, cột đất nông nghiệp: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất; QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất).

Liên kết